HANZEWIJK

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog werd landelijk op grote schaal gebouwd om de door de oorlog ontstane schade en achterstand in te halen. In 1948 presenteerde de gemeente Kampen een ambitieus stedenbouwkundig plan voor uitbreiding van de stad. De hanzewijk was voornamelijk opgebouwd uit portiekwoningen. Aan de Dr. Damstraat waren enkele winkeltjes te vinden en ter hoogte van waar nu het Winkelcentrum Hanzewijk is gebouwd stond de Lagere Technische School omringd door de portiekwoningen.
In 1961 werd er acuut instortingsgevaar gevreesd in de Colijnstraat en moesten er in allerijl woningen worden ontruimd. In 1991-1992 volgde een nieuwe sloopronde, die plaats schiep voor een aantal moderne en comfortabele huur- en koopwoningen. Tussendoor werd er regelmatig gerenoveerd. Het was niet voldoende. Door voortgaand verval en de trek van bewoners naar nieuwe wijken in de stad dreigde de Hanzewijk een getto-uitstraling te krijgen, met een bevolking waarin studenten en allochtonen overheersten. Geleidelijk rees het inzicht dat er drastischer ingrepen nodig waren om de wijk leefbaar te houden. In 2006 werd begonnen met de afbraak van de eerste 175 portiekwoningen. De jaren erna volgden 940 andere. Ze maakten plaats voor nieuwbouwwoningen, aangevuld met moderne winkels en andere voorzieningen. Door de herwaardering van bepaalde wederopbouw-architectuur is het inzicht gerezen dat de Hanzewijk wel degelijk kwaliteiten bezat.

GALERIE FOTOKAMPEN