RAADHUIS

Het Raadhuis ca. 1345, De eerste verdie­ping van het Oude Raad­huis werd waar­schijnlijk al in de 14de eeuw ge­bruikt voor recht­zittin­gen en werd ook als rich­thuus aange­duid. De toenmalige sce­penca­mer is in 1543 uitge­brand en hebouwd als de nog bestaan­de schepenzaal in renais­sance­stijl. Het oudste bouwkun­dige onderdeel vormt overigens de zware ijzeren toegangsdeur tot de Schepentoren, die werd buitgemaakt bij de verovering van de burcht Voorst bij Zwolle in 1362. Hoewel het Oude Raadhuis bescheiden is in vergelijking met de gebouwen in andere laatmiddeleeuwse handelssteden, stralen stedelijke trots en zelfvertrouwen ervan af. De renaissance­schouw in de schepenzaal bevat onder de lijfspreuk van keizer Karel V, Plus ultra (“Steeds verder”), een vermanende tekst over rijken die vallen en burgerzin die overwint. Aan de buitengevel staan A­lexander de Grote en Karel de Grote als twee der “Negen Besten” onder de regeerders, en de deugden Rechtvaardigheid, Naastenliefde, Matigheid en Trouw. De huidi­ge beelden zijn replica’s. De originelen bevinden zich in de Koornmarktspoort en enkele daarvan behoren tot de oudste wereldlijke beeld­houwwerken in Nederland.

GALERIE FOTOKAMPEN